Projectes d’obra municipal

Reforma enllumenat públic del carrer Nou.

  • Exposició pública del projecte

La Junta de Govern Local, en sessió de 29 de maig de 2018, va aprovar inicialment el Projecte executiu per la reforma de l’enllumenat públic al carrer Nord redactat per l’enginyer Carlos Martin.

De conformitat amb el que disposen els articles 52.2  i 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació al BOP, DOGC o web municipal.

El projecte es podrà examinar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal www.regencos.cat.

Regencós, 1 de juny de 2018

Maria Pilar Pagès i Andrés

Alcaldessa