Projectes d’obra municipal

E D I C T E

Per Decret d’Alcaldia de 10 de març de 2020 es va aprovar inicialment el projecte de l’actuació “Actuacions a la Plaça de la Rectoria i estesa de xarxes de telecomunicacions al nucli urbà”.

De conformitat amb el que disposen els articles 52.2  i 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació al BOP, DOGC o web municipal.

El projecte es podrà examinar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal www.regencos.cat.

Regencós, 10 de març de 2020

Maria Pilar Pagès i Andrés

Alcaldessa


E D I C T E

La Junta de Govern Local, en sessió de 25 de febrer de 2020, va aprovar inicialment el projecte de l’actuacióMillores de l’accés al camí de la Font”.

De conformitat amb el que disposen els articles 52.2  i 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació al BOP, DOGC o web municipal.

El projecte es podrà examinar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal www.regencos.cat.

Regencós, 3 de març de 2020

Maria Pilar Pagès i Andrés

Alcaldessa