Projectes d’obra municipal

Reurbanització de la Plaça de l’Església i del carrer Sant Vicenç del nucli antic del municipi

E D I C T E

Per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2021 es va aprovar la correcció d’errades del títol del projecte, que en realitat s’anomena ”Reurbanització de la Plaça de l’Església i del carrer Sant Vicenç del nucli antic del municipi”.

De conformitat amb el que disposen els articles 52.2  i 235 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte s’exposa al públic pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació al BOP, DOGC o web municipal.

El projecte es podrà examinar a les oficines municipals en horari d’oficina i al web municipal www.regencos.cat.

Maria Pilar Pagès i Andrés

Alcaldessa