Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7910 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7874 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació de convenis de col·laboració amb el Consorci de la Costa Brava i incoació de procediment per a la mutació demanial subjectiva per canvi d'administració pública
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7656 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 163-0 Edicte: 7332 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del Pla Parcial SUP-1. Normes urbanístiques
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7272 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5788 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Projecte Plaça Església i carrer Sant Vicenç. Correcció errades
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte de "Reurbanització de la Plaça de la Rectoria i del carrer Sant Vicenç del nucli antic del municipi"
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4886 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial dels estatuts i les bases d'actuació de la Junta de Compensació del SPU-1
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3493 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici de 2021