Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5788 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Projecte Plaça Església i carrer Sant Vicenç. Correcció errades
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte de "Reurbanització de la Plaça de la Rectoria i del carrer Sant Vicenç del nucli antic del municipi"
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4886 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial dels estatuts i les bases d'actuació de la Junta de Compensació del SPU-1
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4833 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial d'una llicència d'obres i usos provisionals
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3493 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici de 2021
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3356 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2795 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 59-0 Edicte: 2279 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 928 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pla parcial SUP 1