Ordenances

MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.8 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA