Pla Parcial del sector SUP-1 Camí del Cementiri. Segona aprovació incial.