Pla Parcial del sector SUP-1 Camí del Cementiri. Segona aprovació incial.


JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUP-1. CAMÍ DEL CEMENTIRI.
Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’actuació